OMLINE

Dharma

Słowo dharma wywodzi się z rdzenia √dhṛ , który m.in. oznacza „podtrzymywać”, „wspierać”, „nieść”. Dlatego dharma często tłumaczy się jako „obowiązek”. Jednak termin dharma ma daleko szerzy zakres znaczeniowy – używany jest także bowiem w znaczeniu prawa moralnego, społecznego porządku, przeznaczenia, powołania, a także czynności związanych z rytuałami wedyjskimi.  Jeżeli zatem mówimy o zachowaniu dharmicznym […]

Mahāvrata

W Sanskrycie vrata oznacza ślubowanie, przyrzecznie, przysięgę. Mahāvrata zatem to wielkie przyrzecznie lub wielka przysięga. U Patañjalego pojęcie mahāvrata występuje w kontekście yam – czyli zasad etycznych jogi. Najpierw autor Yogasūtr wymienia yamy – ahiṃsā, (niekrzywdzenie), satya (prawdomówność), asteya (niekradzenie), brahmacarya (powściągliwość) oraz aparigraha (niegromadzenie) (YS. 2.30) – aby następnie podkreślić ich powszechność, nieodwołalność i […]

Satya

Satya znaczy „prawdziwy”, „rzeczywisty”, „szczery” i „prawdomówny”. W teorii jogi satya najczęściej rozumiana jest właśnie w tym ostatnim znaczeniu i tłumaczona jest jako „prawdomówność”. Według Patañjalego satya jest jedną z pięciu zasad etycznych, które nazywa yamami i które mają porządkować relacje jogina ze światem zewnętrznym. Osoba „ugruntowana w prawdzie” (satyapratiṣṭha) ma – zdaniem autora Yogasūtr […]

Yama

Rdzeń √yam, od którego pochodzi słowo yama, znaczy „kontrolować”, „ograniczać”, „krępować”. Słowo yama będzie zatem oznaczało „kontrolę”, „ograniczenie” lub „krępowanie”. Jednak w języku jogi yama to po prostu zasada etyczna, która reguluje relacje jogina ze światem zewnętrznym. Dla Patañjalego yamy są pierwszym z ośmiu narzędzi czy członów (aṅga) w jego teorii jogi. Praktyka jogi zaczyna […]